DEPIXEN LTD. MERKEZİ MALTA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
İŞ BAŞVURULARINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, özgür iradeniz ile gerek şirketimize doğrudan yapacağınız iş başvurunuzda gerek şirket internet sitesi veya insan kaynakları platformları üzerinden işe başvuru formunun elektronik posta vasıtasıyla elektronik ortamda uzaktan erişim kolaylığı ile sesli-görüntülü paylaşım sağlayan programlar yoluyla veya elden teslim yoluyla fiziki ortamda alınması sürecinde paylaşacağınız kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve işleme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVK Kanunu” kapsamındaki haklarınız doğrultusunda yine yasa gereği tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile irtibat kuran kişilere ait her türlü kişisel veri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVK Kanunu”na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kanun gereği üstlenmiş olduğumuz sorumluluğumuz kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvurunuz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi de aşağıda belirtilen şekilde ve ilgili mevzuat tarafından tanımlanan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu olan şirketimize 0549 574 00 94 no’lu telefondan veya hr@depixen.com e-posta adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.


    1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Platformları veya şirketleri üzerinden veya şirketimize doğrudan (depixen.com internet sitemiz veya depixen mail adreslerimiz üzerinden) online veya doğrudan Şirketimizin İnsan Kaynakları birimine basılı evrakınız ile veya farklı online yöntemlerle veya doğrudan yollarla yapacağınız iş başvurunuzda paylaşacağınız kişisel verileriniz (kimlik verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Eğitim Verisi, Görsel İşitsel Veri, Çalışan Performans ve Çalışan Gelişim Verisi, Çalışma Verisi vb.); otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılımlar, internet siteleri ve benzeri araçlarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başvuru tarihinizden itibaren 12 ay müddetle muhafaza edilecek, tarafınızla bu süre içerisinde iş akdi imzalanmamış olması halinde verileriniz yok edilecektir. Şirketimizle iş sözleşmesi imzalamanız halinde ise, imzalanacak KVKK Çalışan Aydınlatma Metni kapsamında ve mevzuatlarda öngörülen yasal süreler sona erene kadar kişisel verileriniz işlenebilecek ve muhafaza edilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından ilgili işe alım süreçlerinin yürütülmesi, işe alım süreçleri için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, gerekli stratejilerinin planlanması ve icrası, iş başvurusunda bulunan adayların hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini, şirketimizle çalışma uygunluğunuzun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, uyumluluk, verimlilik, işe yatkınlık veya tarafınız ile şirketimiz arasında bir iş sözleşmesi kurulması halinde, sözleşmenin ifası amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

   2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; şirket tarafından ilgili işe alım süreçlerinin yürütülmesi, işe alım süreçleri için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, gerekli stratejilerinin planlanması ve icrası, iş başvurusunda bulunan adayların hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini, şirketimizle çalışma uygunluğunun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, uyumluluk, verimlilik, işe yatkınlık veya tarafınız ile Şirketimiz arasında bir iş sözleşmesi kurulması halinde, sözleşmenin ifası, kanuni bildirim zorunluluklarının yerine getirilmesi amaçlarıyla şirket içerisinde konuyla ilgili çalışan ve karar vericilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

• Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
• Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

   3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Şirketimizin başvurunuza ilişkin tarafınızı değerlendirebilmesi ve bilgilendirebilmesi, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

   4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, İş Başvurunuza İlişkin Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzu, “yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna” iletmeniz mümkündür. Bu kapsamda başvurunuzu mevzuat gereğince, yazılı olarak ya da KEP adresiniz ile Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi içerir imzalı bir nüshasını Destan Sok. 6 / 5 Ataşehir / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda ve Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebi hr@depixen.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


 

DEPIXEN LTD. MERKEZİ MALTA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

İŞ BAŞVURULARINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Depixen Ltd. Merkezi Malta İstanbul Merkez Şubesi “Şirket” tarafından Depixen Ltd. Merkezi Malta İstanbul Merkez Şubesi’ne Yapılan İş Başvurularında Alınan Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasında açık rıza aranmaksızın işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, şirket tarafından ilgili işe alım süreçlerinin yürütülmesi, işe alım süreçleri için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, gerekli stratejilerinin planlanması ve icrası, iş başvurusunda bulunan adayların hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir. Yine kişisel verilerin işlenmesinde insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, uyumluluk, verimlilik, işe yatkınlık unsurlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli aday çalışan havuzunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

 

Kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için işin gerektirdiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, şirket içerisinde konuyla ilgili çalışanlarımıza ve karar vericilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu / özel kurum ve kuruluşlarına veri güvenliği sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

 

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Görüntü Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Sağlık Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Finansal Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Eğitim Verisi, Görsel İşitsel Veri, Çalışan Performans ve Çalışan Gelişim Verisi, Çalışma Verisi vb. verilerin, gerek şirket internet sitesi veya insan kaynakları platformları üzerinden gerek işe başvuru formu ve elektronik posta vasıtasıyla elektronik ortamda uzaktan erişim kolaylığı ve sesli-görüntülü paylaşım sağlayan programlar yoluyla veya elden teslim yoluyla fiziki ortamda alınması sürecinde işlenmesine ve sair yollarla şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına aktarılmasına yönelik AÇIK RIZA verdiğimi, bu metin ve aydınlatma metninde yer alan hususlarla ilgili olarak ayrıca şirket tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ederim.

© 2021 by DEPIXEN LLC. Tüm hakları saklıdır.

  • Facebook (1)
  • Instagram (2)
  • LinkedIn (1)
  • Youtube (1)